Politika organizace

PROMA REHA, s.r.o. chce být moderní organizací s pevným postavením na tuzemském i zahraničním trhu. Společnost uplatňuje a udržuje systémy managementu kvality, systém environmentálního managementu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci v těsné vzájemné vazbě a neustále zlepšuje jejich efektivnost v celé společnosti.

Společnost požaduje po všech zaměstnancích důsledné aplikování a dodržování všech zásad managementu kvality, environmentu a BOZP. Od důsledné aplikace a dodržování integrovaného systému managementu společnost očekává prospěch v různých formách (zvýšená účinnost řízení, zvýšená výkonnost zaměstnanců, nižší náklady spojené s reklamacemi výrobků, zvyšování spokojenosti zákazníků, stabilní postavení na tuzemském i zahraniční trhu, zlepšení povědomí všech zaměstnanců zabraňovat a předcházet poškozování a znečišťování životního prostředí, a v neposlední řadě i růst obratu). Management společnosti chápe svůj vztah k bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci, stejně jako hygienické a ekologické podmínky při práci, jako jednu z hlavních priorit podnikatelských aktivit organizace a vzhledem k tomu, že ochrana zdraví při práci je nedílnou součástí plnění výrobních úkolů, zavazuje se plnit následující principy stanovené pro oblast BOZP, managementů kvality a environmentu.

V této souvislosti stanovuji následující principy pro oblasti managementů kvality, environmentu a BOZP:

1.    udržet a rozšiřovat pozici společnosti na trhu v oblasti zdravotnických pomůcek a strojírenských výrobků
2.    inovovat, případně zavést nové typy produktů s vyšší přidanou hodnotou pro zákazníka, zvyšovat jejich kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí
3.    orientovat export do nových oblastí trhů se zachováním stávajících
4.    rozvíjení kvalifikace zaměstnanců společnosti
5.    prostřednictvím investic do infrastruktury dosáhnout trvalého zlepšování pracovního prostředí a výrobního zařízení
6.    Ve vztahu k životnímu prostředí dbát na:

 • prevenci znečišťování a poškozování životního prostředí;
 • dodržování právních a jiných požadavků týkající se této oblasti;
 • povědomí povinnosti všech zaměstnanců zabraňovat a předcházet poškozování a znečišťování životního prostředí;
 • minimalizaci odpadů a snižování spotřeby zdrojů;
 • podněcování dodavatelů a obchodních partnerů k ochraně životního prostředí;
 • odstraňování starých ekologických zátěží;
 • zavádění nových výrobních postupů a technologií šetrnějších k životnímu prostředí, efektivnějších při využívání materiálů, energií apod.;

7.    Ve vztahu k BOZP:

 • Uplatňovat a soustavně rozvíjet prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví a zavazuje se k neustálému zlepšování řízení a výkonnosti organizace v oblasti BOZP
 • Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci jako věc veřejného zájmu a nedílnou součást sociálního systému péče o zaměstnance;
 • Pravidelným proškolováním a praktickým výcvikem zaměstnanců zvyšovat úroveň havarijní připravenosti;
 • Pravidelným proškolováním zvyšovat povědomí vlastních zaměstnanců i zaměstnanců externích organizací o bezpečnosti práce;
 • Uplatňovat a soustavně rozvíjet preventivní opatření v daných provozních podmínkách a včas uplatňovat bezpečnostní hlediska již při projektování všech nových technologií, včetně činností, výrobků, procesů, pracovišť apod.;
 • Plnit požadavky aplikovatelných právních předpisů, platných zákonů, nařízení, požadavků orgánů státní správy a dalších požadavků, které se vztahují k nebezpečím v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na preventivní přístup k této problematice;
 • Zajistit soustavné a kvalifikované vyhledávání, hodnocení a minimalizaci rizik, informovat o nich zaměstnance a ostatní dotčené subjekty;
 • Zabezpečovat a směrovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ve vztahu k zařízení přiměřeně k hodnotě, stavu, stupni spolehlivosti a míře rizika;
 • Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví a majetek organizace;
 • Systematicky dokumentovat, posuzovat, kontrolovat a hodnotit stav, výsledky a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajišťovat okamžitou nápravu zjištěných nedostatků a využívat výsledky kontrolní činnosti ve školení, tréninku a osvětě;
 • Spolupracovat se zaměstnanci a státními orgány i místní samosprávou při zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence vzniku a možných následků havárií důsledným využíváním všech forem vnitřní i vnější komunikace, propagace a výměny zkušeností mezi těmito subjekty.
 • Komunikovat o politice organizace se všemi osobami řízenými organizací se záměrem vytvořit povědomí o jejich individuálních povinnostech v oblasti BOZP

Splnění této politiky je možno dosáhnout pouze společným úsilím vedení společnosti a jejích zaměstnanců při jednání na zásadách vzájemné důvěry, úcty a respektu. Vedení společnosti PROMA REHA, s.r.o. se plně ztotožňuje s příslušnými ustanoveními norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 13485 a ČSN EN ISO 14001. Zavazuje se k plnění požadavků a udržování efektivnosti systémů managementu kvality, systému environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a je si vědomo nutnosti jejich podpory pro zajištění činností procesů, jejich měření, monitorování a analýzy, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků neustálého zlepšování.

Společnost klade důraz na zvyšování odpovědnosti, informovanosti a motivace zaměstnanců, dbá na včasnou identifikaci a optimální zajišťování potřebných zdrojů, pravidelně ověřuje funkčnost všech systémů, jejich stav, výsledky a plnění cílů.

 • Uplatňovat a soustavně rozvíjet prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví a zavazuje se k neustálému zlepšování řízení a výkonnosti organizace v oblasti BOZP
 • Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci jako věc veřejného zájmu a nedílnou součást sociálního systému péče o zaměstnance;
 • Pravidelným proškolováním a praktickým výcvikem zaměstnanců zvyšovat úroveň havarijní připravenosti;
 • Pravidelným proškolováním zvyšovat povědomí vlastních zaměstnanců i zaměstnanců externích organizací o bezpečnosti práce;
 • Uplatňovat a soustavně rozvíjet preventivní opatření v daných provozních podmínkách a včas uplatňovat bezpečnostní hlediska již při projektování všech nových technologií, včetně činností, výrobků, procesů, pracovišť apod.;
 • Plnit požadavky aplikovatelných právních předpisů, platných zákonů, nařízení, požadavků orgánů státní správy a dalších požadavků, které se vztahují k nebezpečím v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s důrazem na preventivní přístup k této problematice;
 • Zajistit soustavné a kvalifikované vyhledávání, hodnocení a minimalizaci rizik, informovat o nich zaměstnance a ostatní dotčené subjekty;
 • Zabezpečovat a směrovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ve vztahu k zařízení přiměřeně k hodnotě, stavu, stupni spolehlivosti a míře rizika;
 • Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví a majetek organizace;
 • Systematicky dokumentovat, posuzovat, kontrolovat a hodnotit stav, výsledky a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajišťovat okamžitou nápravu zjištěných nedostatků a využívat výsledky kontrolní činnosti ve školení, tréninku a osvětě;
 • Spolupracovat se zaměstnanci a státními orgány i místní samosprávou při zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence vzniku a možných následků havárií důsledným využíváním všech forem vnitřní i vnější komunikace, propagace a výměny zkušeností mezi těmito subjekty.
 • Komunikovat o politice organizace se všemi osobami řízenými organizací se záměrem vytvořit povědomí o jejich individuálních povinnostech v oblasti BOZP

Splnění této politiky je možno dosáhnout pouze společným úsilím vedení společnosti a jejích zaměstnanců při jednání na zásadách vzájemné důvěry, úcty a respektu. Vedení společnosti PROMA REHA, s.r.o. se plně ztotožňuje s příslušnými ustanoveními norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 13485 a ČSN EN ISO 14001. Zavazuje se k plnění požadavků a udržování efektivnosti systémů managementu kvality, systému environmentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a je si vědomo nutnosti jejich podpory pro zajištění činností procesů, jejich měření, monitorování a analýzy, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků neustálého zlepšování.

Společnost klade důraz na zvyšování odpovědnosti, informovanosti a motivace zaměstnanců, dbá na včasnou identifikaci a optimální zajišťování potřebných zdrojů, pravidelně ověřuje funkčnost všech systémů, jejich stav, výsledky a plnění cílů.

V České Skalici dne 30.6.2018
Radek Jakubský

Dostávejte pravidelné informace o akčních nabídkách a nových výrobcích:

Mapa stránek | Podmínky užití

© 1991 - 2021 PROMA REHA, s. r. o. Všechna práva vyhrazena Tvorba webových stránek